ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 08.00-13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดย งานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอย

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2

วันที่ 17 กพ 2560 ณ โรงเรียนโพธิ์วงษ์ จ.อ่างทอง

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1

26 ธค 59 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค

การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 15-17 ธค 2559 ณ อบต.ปากกราน จ.พระนครศรีอยุธยา

ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

29 มีค 2560 ณ ห้องประชุม เทศาบตำบลบ้านกรด

up to me

วันที่ 10 กพ 2560 บางนมโค อ.เสนา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

13 ธค 59 บางนมโค อ.เสนา

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

23 ธค 59 อาคาร 100 ปี มรภ.อย

ลักษณะผู้นำเยาวชน

9-10 ธค 59 อบต.บางจัก อ่างทอง

ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง

24 ธค 59 ณ วัดบรมพุทธาราม

การนำ eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมต้นโมก มรภ.อย

2016 International Symposium on Multimedia and Communication Technology

August 31 – September 2, 2016 Setagaya campus of Tokyo City University, Tokyo, Japan

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7

วันที่ 7 - 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Previous | Records 1 to 16 of 16 | Next

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th