ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ก.พ.
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 13-02-2015 13:18:27
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สถาบันวิจับและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี ดร.เกษม บำรุงเวช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว การจัดทำรายงนประจำปี เรื่องเสนอให้พิจารณาขอความเห็นชอบประกาศ เรื่อง กำหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ : องค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ ประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๑๙ คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th