ประกาศ
5
มิ.ย.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการให้บริการแก่สังคม
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 05-06-2015 12:17:29

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th