ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ส.ค.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านการวิจัย การเผยแพร่สู่สาธารณะ และด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 06-08-2015 16:13:00
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีลงนาม รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสดโรจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในพิธีทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านการวิจัย การเผยแพร่สู่สาธารณะ และด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ จึงมีความเห็นร่วมกันในการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การสำรวจปัญหาและความต้องการเพื่อกำหนดโจทย์วิจัย ๒. การทำงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันแบบบูรณาการ ๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการถ่ายทององค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและบริการวิชาการ ๔. การร่วมกันด้านการเผยแพร่ตีพิมพ์ในงานวิชาการ ประชุมสัมมนาระดับชาติ วารสารวิชาการ ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และทำกิจกรรมความร่วมมือที่สนับสนุนพันธกิจซึ่งกันและกัน ด้านการประกันคึุณภาพการศึกษาและด้านอื่นๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th