ประกาศ
7
ส.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 07-08-2015 09:46:30
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th