ระเบียบ คำสั่ง
15
ก.ย.
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 15-09-2015 14:33:50
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย .... https://www.popreplicas.xyz/
https://www.hotwatchessale.top/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th