โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
7
ต.ค.
เล่มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาชุมชน 2558
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 07-10-2015 01:38:35

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th