โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
7
ต.ค.
เล่มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการประยุกต์ใช้โปรกรมซายน์แลบเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 2558
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 07-10-2015 01:42:11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th