โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
7
ต.ค.
เล่มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล 2558
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 07-10-2015 01:43:48

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th