ระเบียบ คำสั่ง
14
ม.ค.
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2553
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2014 22:36:26

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th