ประกาศ
29
ส.ค.
ทุนวิจัย วช. ปี 2561 การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 29-08-2016 10:39:31
ทุนวิจัย วช. ปี 2561 การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี http://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1065 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS (www.nrms.go.th) ในขั้นตอนยื่นข้อเสนอการวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ : 1) Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง) http://www.nrms.go.th/…/Att…/News/255908011428401032460.docx 2) TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย) http://www.nrms.go.th/…/Att…/News/255908011428133428455.docx 3) TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย) http://www.nrms.go.th/…/Att…/News/255908011428226470373.docx การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อความ : cheap watches replica breitling chronomat

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย นั้น ในการเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วช. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ 1 ชุด 1.1 หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ 1.2 แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6) 1.3 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บช-3) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว 2. จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ วช. อย่างละ 2 ชุด 3. เอกสารลำดับที่ 1 (ข้อ 1.2 และ 1.3) และเอกสารลำดับที่ 2 ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เท่านั้น 4. จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) quality watches copy breitling superocean heritage

4.1 แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.2 ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานท่าน และจะยึดถือข้อมูลของหน่วยงานที่ส่งผ่านระบบ NRMS เป็นหลักในการประเมินผล โดยจะไม่ส่งข้อมูลกลับให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ วช. ประเมินผลไม่สนับสนุนให้ทำวิจัยและนักวิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ วช. แล้ว แต่จะรับพิจารณาให้ทันทีเมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และมีงบประมาณเพียงพอ ที่จะสนับสนุนข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วดังกล่าวเนื่องจาก วช. จำเป็นต้องเร่งดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำงบประมาณการวิจัยแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือฯ/แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (http://www.nrms.go.th) อนึ่ง ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 หากพบว่ายังติดค้าง วช. จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) หมายเหตุ : ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS (www.nrms.go.th) ในขั้นตอนยื่นข้อเสนอการวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง).docx TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย).docx TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย).docx หนังสือการเสนอของบประมาณ ปี 61.pdf ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค.59 ประกาศโดย : admin (สม.กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ส.ค.59) จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,207 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th