ประกาศ
14
ม.ค.
ประกาศ ผลการพิจารณาจัดสรรคทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2014 23:07:39

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th