ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ก.ย.
[ข่าวประชาสัมพันธ์] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 27-09-2016 11:20:44
[ข่าวประชาสัมพันธ์] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "Resaerch Driven Globalization" ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยสามารถุดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ http://grad.vru.ac.th/nigrc2016 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 08-528-1638 ต่อ 401-403 หรืออีเมล gradresearch_41@vru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th