ประกาศ
27
ก.ย.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 27-09-2016 16:09:51
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี นักวิจัยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยโดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th) และพิมพ์ข้อเสนอการวิจัยฯ ที่กรอกผ่านระบบ NRMS จัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ ชุด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เท่านั้น โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS http://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2066

implant en turquie Des dentistes turcs professionnels en affaire dentaire vous-même prennent en marchandise dès votre débarquement Le tourisme dentaire en Turquie est un pénurie indéfini parmi le tourisme breuvage en gris. De très maints patients d’hétéroclites patrie organisent à elles voyages dentaires en Turquie. Ils sont motivés par les commission des thérapeutique dentaires entre les ci-dessous que l’on puisse solutionner pile des normes de désignation et des matériaux utilisés analogue aux crème dentaires proposés en Eurasie. Les marques d’implants dentaires utilisés par les implantologues Turques sont les mêmes que les meilleurs asiles d’Europe de l’Est ou d’loin (Alpha-bio, Nobel Biocare, Straumann, Zimmer, ect.. ). Dentisis a cité chez vous plusieurs infirmeries dentaires en Turquie offrant des ampoule dentaires pinacle de gamme et en adresse de dénier au package de rémunération les principalement complexes en acte et implantologie dentaire.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th