ประกาศ
27
ก.ย.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 27-09-2016 16:09:51
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี นักวิจัยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยโดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th) และพิมพ์ข้อเสนอการวิจัยฯ ที่กรอกผ่านระบบ NRMS จัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ ชุด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เท่านั้น โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS http://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2066

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th