ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ก.ย.
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมามจะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร 1.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นด
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 28-09-2016 09:26:43
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมามจะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร 1.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ทุน วช.และทุนจาก คอบช. อบรมวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท 2.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อบรมวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท 3.วิธีการวิจันทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) อบรมวันที่ 15-16 ธันวาคม ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ทุกหลักสูตรอบรม ฯ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบนี้ หรือที่ website ของสมาคมส่งเสริมการวิจัย http://www.rpa.or.th/ โทร.02-5798688 ในเวลาราชการ excellent replica watches online uk
best replica watch online

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th