ประกาศ
14
ม.ค.
ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพิ่มเต็ม ปีงบประมาณ 2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2014 23:17:45

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th