ระเบียบ คำสั่ง
25
ต.ค.
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 25-10-2016 10:45:44

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th