โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
23
ธ.ค.
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 23-12-2016 14:09:29
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course)” โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th