ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ม.ค.
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมกิจกรรม "การถ่ายทอดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัยภายใต้กิจกรรม Research Zone ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference)"
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 15-01-2014 23:22:49
กิจกรรม "การถ่ายทอดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัยภายใต้กิจกรรม Research Zone ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference)" สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัยภายใต้กิจกรรม Research Zone ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference)”
ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2557 สำนักกรรมการและวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งว่าจะดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
โดยหัวข้อเรื่องที่บรรยายได้แก่ Phase 83 : โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลในงานวิจัย โดยมี รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย, ผศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร, ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก, ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล เป็นวิทยากร

***สอบถามที่นั่งและสมัครเข้ารับการอบรมโดยส่งรายชื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ที่โทรศัพท์/โทรสาร 035-322-082 E-mail : rs@aru.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th