ประกาศ
29
ธ.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 29-12-2016 12:16:53
คณาจารย์ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.aru.ac.th/ หรือติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๒๑๐๐ หรือทาง e-mail: rs@aru.ac.th โดยส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน ๒ ชุด และ CD จำนวน ๑ แผ่น ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th