ข่าวประชาสัมพันธ์
1
มิ.ย.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน (ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560)
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 01-06-2017 11:14:49
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่ 1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.) 2.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) 3.ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) 4.ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) ประกาศรับข้อเสนอโครงการและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th