ข่าวประชาสัมพันธ์
1
มิ.ย.
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุน 2560 ครั้งที่ 2
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 01-06-2017 15:43:48
นักวิจัยจัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุน 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแล้วตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th