7
มิ.ย.
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ”
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 07-06-2017 10:54:12
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th