ข่าวประชาสัมพันธ์
15
มิ.ย.
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 15-06-2017 14:35:37
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ ๔๒๙/๒๕๖๐ พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจากการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลการพิจารณานักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th