ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ก.ค.
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ในนามของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 11-07-2017 14:22:56
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1 ทุน จากอาจารย์สุธามาศ ทรวงแสวง เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยที่มีคุณค่าด้านการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย คณาจารย์ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.aru.ac.th/ หรือติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2100 โดยส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด และ CD จำนวน 1 แผ่น ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th