ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ประเภทโควต้า) ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 20-07-2017 14:45:43
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้ สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ได้กำหนดโควต้าการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการ ฯ แห่งละ 10 เรื่อง โดยแยกเป็นรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 5 เรื่อง และรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตาม Link ด้านล่างนี้ โดยส่งใบสมัครพร้อมกับไฟล์ข้อมูลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ***ดูรายละเอียดของงานประชุมฯ และรูปแบบบทความได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/temp.php?p=conference

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th