คู่มืองานวิจัย
15
ม.ค.
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี
By นายอำนาจ แก้วภูผา - ปรับปรุงเมื่อ 15-01-2014 09:58:06

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th