ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ก.พ.
(ขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ในนามของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง (สำหรับสายสนับสนุน)
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 20-02-2018 15:29:33
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1 ทุน จากอาจารย์สุธามาศ ทรวงแสวง เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทำวิจัยสถาบัน จำนวน 1 ทุน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.aru.ac.th/ หรือติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2100 โดยส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด และ CD จำนวน 1 แผ่น ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th