ข่าวประชาสัมพันธ์
7
พ.ค.
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ หรือระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, TCI กลุ่ม 2 และข้อมูลนักวิจัยที่เคยได้รับรางวัลด้านการวิจัย โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2560
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 07-05-2018 10:53:00
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับต่าง ๆ และช่วยเพิ่มคะแนนตัวชี้วัดด้านการวิจัยในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวาระครบรอบ 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกคณะ ส่งข้อมูลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ หรือระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, TCI กลุ่ม 2 และข้อมูลนักวิจัยที่เคยได้รับรางวัลด้านการวิจัย เป็นข้อมูลตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2560 โดยส่งข้อมูลทาง E-mail: rs@aru.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้แก่นักวิจัยต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th