ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ก.ค.
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน เขียนข้อเสนอโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 17-07-2018 15:06:07
สวพ.ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านเขียนข้อเสนอโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในแต่ละโครงการไม่เกิน 30,000 บาท ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้ส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมแนบ มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น ทั้งนี้ขอแจ้งแนวทางการขอเสนองบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) เพิ่มเติม จากกองนโยบายและแผนค่ะ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ค่ะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th