ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ส.ค.
ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ประเภทโควต้า) ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 01-08-2018 15:54:33
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ได้กำหนดโควต้าการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการ ฯ แห่งละ 10 เรื่อง โดยแยกเป็นรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 5 เรื่อง และรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตาม Link ด้านล่างนี้ โดยส่งใบสมัครพร้อมกับไฟล์ข้อมูลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทาง e-mail: rs@aru.ac.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น. ***ดูรายละเอียดของงานประชุมฯ และรูปแบบบทความได้ที่ http://www.regis-vru.rbru.ac.th/index.php

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th