ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ส.ค.
รับเสนอรายชื่อนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและเพื่อรับใช้สังคม (ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”)
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 01-08-2018 16:03:42
ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีกิจกรรมการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและเพื่อรับใช้สังคม โดยส่งรายชื่อนักวิจัยดีเด่นให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับรางวัลในเวทีการประชุม “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม Link ด้านล่างนี้ และโปรดส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและนำส่งให้มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th