ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ส.ค.
รับเสนอรายชื่อนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 01-08-2018 16:08:36
ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และมีกิจกรรมการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่น มีจรรยาบรรณและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม Link ด้านล่างนี้ และโปรดส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและนำส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th