ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ส.ค.
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ประเภทโควต้า) ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 24-08-2018 16:13:45
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ประเภทโควต้า) ภายในกำหนดจัดงานประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเครือข่ายราชภัฏวิจัย สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้ไม่เสียค่าลงทะเบียน ในรูปแบบการนำเสนอผลงานระดับชาติ จำนวน 5 เรื่อง และรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบระดับนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นั้น เนื่องจากมีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอน้อย สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยที่จะได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย จึงขยายเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ประเภทโควต้า) ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยและได้ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th/ และส่งไฟล์ข้อมูลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทาง e-mail: rs@aru.ac.th ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th