ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ก.พ.
เรื่อง โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี ของมหาวิทยาลัย (ระยะ1)
By นายอำนาจ แก้วภูผา - ปรับปรุงเมื่อ 26-02-2014 09:22:03
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน “โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี ของมหาวิทยาลัย(ระยะที่ 1)” จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดของประกาศได้ที่คณะที่ตนเองสังกัดหรือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.035-322082 เบอร์ภายใน 2100 Email: rs_aru@hotmail.com หรือทางเว็บไซด์ http://rdi.aru.ac.th โดยมีขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้
  1. คณาจารย์สามารถรับใบสมัครได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด
  2. คณาจารย์ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนาระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th