งานวิจัย
7
ต.ค.
การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 07-10-2018 09:54:38
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถส่งโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ โดยผ่านระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://cmurec.cmu.ac.th/user/login ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://cmurec.in.cmu.ac.th/onlinesubmission/ *สำหรับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสียค่าธรรมเนียม 3,000.- บาท/โครงการ exact replica watches online uk

waterproof replica watches online uk

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th