ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 10:54:31
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมี นายชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการ จำนวน 8 คน จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาระสำคัญในการประชุม คือ พิจารณาการจัดสรรทุนโครงการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 16 โครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th