โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
7
ต.ค.
เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 07-10-2018 15:39:35

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th