ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการบริการวิชาาการ การเรียนรู้ตนเองผ่านกิจกรรม up to me
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:04:53
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นางสาวฤดี เสริมชยุต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร ใน โครงการ การเรียนรู้ตนเองผ่านกิจกรรม up to me มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน การอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องเพศ และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ให้เยาวชนได้รับข้อมูล เกิดความตระหนักหากต้องเผชิญสถานการณ์ในเรื่องเพศ เรียนรู้ถึงบริบทอันนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รับรู้ถึงวิธีลดความเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมผ่านกระบวนการสื่อสารผ่านกลุ่มเยาวชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th