ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับเต็ม) สำหรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4
By น.ส.อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 26-10-2018 22:54:48
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับเต็ม) สำหรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) สำหรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านทราบ โดยบุคลากรที่สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยต้องเป็นไปตามเกณฑ์การให้ทุนวิจัยและลักษณะงานวิจัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม รายละเอียดประกอบการเสนอ ได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.aru.ac.th/ และส่งข้อเสนอโครงการฯ ทาง E-mail: rs@aru.ac.th ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th