ข่าวประชาสัมพันธ์
24
เม.ย.
(ขยายเวลา)การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(โควตา) ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 24-04-2019 12:56:26
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ได้กำหนดโควต้าการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการ ฯ แห่งละ 10 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตาม Link ด้านล่างนี้ โดยส่งใบสมัครพร้อมกับไฟล์ข้อมูลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ word และ pdf) ทาง e-mail: ncsag2019@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. **ขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่ส่งบทความวิจัยเข้ามาก่อน โดยเรียงตามลำดับวันที่ผ่านทาง E-mail : ncsag2019@gmail.com เท่านั้น ***ดูรายละเอียดของงานประชุมฯ และรูปแบบบทความได้ที่ https://www.aru.ac.th/ncsag2019/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th