ข่าวประชาสัมพันธ์
1
พ.ค.
<ข่าวประชาสัมพันธ์> การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น”
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 01-05-2019 16:13:12
<ข่าวประชาสัมพันธ์> การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” เกิดจากความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยปีนี้ มีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถลงทะเบียนส่งบทความวิจัย และติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่เว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/ncsag2019/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th