ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ก.ค.
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
By sarinya ponok - ปรับปรุงเมื่อ 31-07-2019 19:23:01
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course)” โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม 1 วัน และผ่านการทำแบบทดสอบ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ประกาศนียบัตรสามารถนำไปยื่นเสนอเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ภายใน 2 ปี ***ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมและทดสอบ*** จะไม่สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยทุกแหล่งทุน ที่มีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th