ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการบริการวิชาการ
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:14:06
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง" มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 85 คน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอโยธยาบริหารธุรกิจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปทัศนศึกษาออกนอกสถานที่ ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมนานาชาติสมัยอยุธยา อาทิ แหล่งวัฒยธรรมของชาวจีน,ชาวโปรตุเกส,ชาวฝรั่งเศส,ชาวญี่ปุ่น ณ รอบเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม เป็นวิทยากรบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ ความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของสังคมไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th