ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ต.ค.
!!ขยายเวลา!! การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562
By น.ส.อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 01-10-2019 16:46:52
สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งบทความวิจัยแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (โควตา) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 (ARUCON2019) “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ (Template) ได้ที่เว็บไซต์ https://aru.ac.th/arucon/ โดยลงทะเบียนพร้อมกับส่งไฟล์ข้อมูลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทาง https://forms.gle/VS6TyQmfz3TGPSLd7 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เท่านั้น (ขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่ส่งบทความวิจัยเข้ามาก่อน โดยเรียงตามลำดับวันที่และเวลาในระบบ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th