ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ธ.ค.
<ข่าวประชาสัมพันธ์> จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2562
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 04-12-2019 10:24:55
วันที่ 29 ตุลาคม ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอรายละเอียดของการดำเนินงานของการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานที่นำเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 โดยทางสำนักงบประมาณแจ้งว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้งบประมาณ นั้นการกิจยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด จึงเห็นควรให้จังหวัดฯบุรณาการการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ หรืองบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเลื่อนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้แล้วจึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้ ซึ่งจากการตอบกลับมาของสำนักงบประมาณ ทำให้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อขอมติในการดำเนินการจัดกิจกรรมยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยในที่ประชุมได้มีความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2563 นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า สำนักงบประมาณแจ้งถึงเหตุผลของการไม่อนุมัติงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากต้องรอให้มีการประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งหากจะดำเนินการจัดงานงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก เกรงว่าจะจัดไม่ยิ่งใหญ่ ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงเลื่อนการจัดงานออกไป ซึ่งทุกจังหวัดได้รับผลกระทบในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทุกจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya ข้อมูลข่าวสารจาก : ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://ww2.ayutthaya.go.th/news/detail/7085 https://www.brighttv.co.th/news/social/ayutthayaworldheritage สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ด้านล่างนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th