ประกาศ
14
ม.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557 (รายละเอียด/แบบฟอร์ม)
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2020 22:02:55
สำหรับนักวิจัยที่ต้องการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สามารถขอสนับสนุนทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดเตรียมเอกสารตามด้านนี้ ส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th