ประกาศ
14
ม.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ.2557 (รายละเอียด/แบบฟอร์ม)
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2020 22:04:18
สำหรับนักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ สามารถนำมาขอสนับสนุนค่าตอบแทนการตตีพิมพ์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดเตรียมเอกสารตามด้านนี้ sex shop

ส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา sex shop

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th