ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
ประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:17:24
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้มอบงานได้ส่งมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ร่วมด้วย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th