ประกาศ
24
ก.พ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (การคัดเลือกเป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง))
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 24-02-2020 15:55:46
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการลงคะแนนการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากการประกาศบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามลำดับรายชื่อที่ถูกต้อง นั้น

เพื่อให้การลงคะแนนเลือกตั้งมีความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม จึงยกเลิกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งประจำแต่ละคณะ รายละเอียดตามประกาศที่แนบด้านล่างนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th